fbq('track', 'PageView'); www.deonlinekindercoach.nl

Algemene voorwaarden 

1. Algemeen                             

 • Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’,
  ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf De Online Kindercoach bedoeld.
 • De Online Kindercoach, gevestigd in Scharnegoutum, is opgericht door Martine Zijlstra en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72485922.
 • De Online Kindercoach biedt online programma´s,  live bijeenkomsten, coaching trajecten, workshops en events voor Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Belangrijk is dat in de leeftijd van 0-7 jaar voornamelijk de ouders gecoacht en begeleid worden.
 • Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
 • Contactgegevens: Adres: Trekskute 12, Scharnegoutum
 • Email: martinezijlstra@deonlinekindercoach.nl               

 

2. Toepasselijkheid                             

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met De Online Kindercoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Bij al mijn producten en/of diensten wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor
  zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden
  afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van
  algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het
  betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later
  aangegane rechtsverhoudingen.
 • Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
  rechtsverhouding tussen mij en jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met
  de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen
  en overeenkomsten met mij.

 

3. Totstandkoming Overeenkomst                          

 • Mijn diensten zijn bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Je verklaart
  middels het aangaan van een overeenkomst met mij dat je aan voorgaande voorwaarden
  voldoet.
 • Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel
  uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij
  tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw. De prijzen zijn
  exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk
  bevestigd.
 • Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het
  moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een
  begin van uitvoering heb gemaakt.
 • Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
  van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
  mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
  de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in
  rekening te brengen.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

 

4. Inschakeling van derden

 • Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het
  recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het
  geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
  tekortkomingen van deze derden.
 • Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn
  overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat
  alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke
  aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

 

5. Bijzondere voorwaarden online/offline (coach) programma’s

 • In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om meer rust en balans te ervaren in het gezin en met jouw (hoog)gevoelige kind. Zelf moet je naast het volgen
  van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het uitvoeren en
  toepassen van de gegeven tips middels videolessen en werkbladen. Het succes van jouw
  eigen succes is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat
  jouw inzet tot succesvolle resultaten leidt. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste
  handvatten hebt om een meer succesvol ouderschap te realiseren en sta ik binnen de
  grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van
  welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De
  eindtermijn van een VIP pakket wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.
 • Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24
  uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden
  gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden.
  Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij is, om een gesprek in te
  halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het
  gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en
  kan het dus niet ingehaald worden.
 • Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline programma’s te annuleren in het geval ik of een coach of trainer uit mijn team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Wij
  zullen altijd een passende coach of trainer vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld kan
  nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.
 • Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 1 jaar, kan ik ten allen
  tijde besluiten om stoppen. Dit kondig ik minimaal twee maanden van te voren aan. Het deel
  van het programma dat ik hierdoor niet lever, zal naar rato van het betaalde
  inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de
  looptijd van het programma.

Materialen en licenties

 • Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden
  gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik
  de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3
  (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te
  downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het
  laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw
  e-mailadres komt voor jouw risico.
 • Het kan zijn dat ik producten van derden aanbeveel en/of dat ik je producten laat gebruiken. Ik
  treed voor die producten altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de
  overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de producten. De algemene voorwaarden van
  de aanbieders van de producten zijn van toepassing op het gebruik van de producten. Ik raad je
  aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen.
 • Ik hou het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het
  installeren of gebruik van de producten. Dit zal ik altijd van te voren aan je kenbaar maken.
 • Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je
  moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat
  artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

6. Bijzondere voorwaarden coaching

 • De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen
  resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan
  niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst
  zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam
  coach verwacht mag worden.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna
  een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren
  wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

 

7. Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

 • Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig
  erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte
  gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf

 • Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live
  bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden,
  te tonen.
 • Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te
  gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde,
  goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of
  locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event
  en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij
  ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
 • Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren
  of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in
  het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter
  handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat
  geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie

 • In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. btw.
 • Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet
  worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten
  plaats.
 • Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde
  gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-
  mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.
 • Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die het event geven,
  behouden wij ons het recht voor om het te verplaatsen en zal geen restitutie worden
  gegeven.
 • Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het
  betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel
  annulering.
 • Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.10 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5
  (vijf) werkdagen worden beantwoord.
 • Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden
  gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intelectuele eigendomsrechte

 • Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 • Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik
  gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of
  locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder
  aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
 • Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.
 • Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van
  welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor
  schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

 

8. Opschorting en ontbinding

 • Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de
  overeenkomst niet nakomt.
 • Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
  maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
  zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
  op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien
  mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te
  vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
  slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement,
  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven –
  ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer
  vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond
  en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van
  enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou
  onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ik
  mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

9. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.deonlinekindercoach.nl.
  Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.
 • Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in
  termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot
  betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden
  binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN
  zoals staat vermeld op de factuur.
 • Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens
  vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder
  jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
 • Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij
  niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet
  tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling.
  Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).
 • Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste
  dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige
  ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag
  een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand
  als een volledige maand wordt aangemerkt.
 • Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om
  aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder
  begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele
  proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die
  kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten
  bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
  € 500,00.
 • Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen
  1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke
  waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de
  betalingsverplichting.
 • Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen
  (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen
  van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is
  voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.
 • Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al
  hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de
  overeenkomst.
 • Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot
  dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de
  nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de
  factuur.

 

10. Overmacht

 • Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe
  gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
  mijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
  voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in
  staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme,
  extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij
  op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
  overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 • Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de
  overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
  het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik
  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

 

11. Intellectueel eigendom/gebruik materialen 

 • Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele
  eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen
  gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk
  toestemming heb gegeven.
 • Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te
  nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
 • De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van
  jou.
 • Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00
  verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de
  overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige)
  schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

12. Klachten

 • Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo
  spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een
  zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de
  klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik
  niet in behandeling nemen.
 • Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma
  onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb
  je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

13. Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is
  uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een
  overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim
  om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet
  beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en
  schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere
  aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de
  overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is
  uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met
  een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
 • Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de
  dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke
  aansprakelijkheid van mij voor die schade.
 • In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke
  stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of
  eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

14. Geheimhouding en persoonsgegevens

 • Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het
  kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
  geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
  van de informatie.
 • Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden
  ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
  (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
  bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot
  schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de
  overeenkomst op welke grond dan ook.
 • Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader
  van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15. Geschillen en toepasselijk recht 

 • Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op
  te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 • Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te
  Leeuwarden.
 • Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.

16. Slotbepalingen

 • In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst
  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de
  overeenkomst voor.
 • Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen
  iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst
  tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of
  verklaringen komen hiermee te vervallen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene
  Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter
  vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
  deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.
 • Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet
  dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou
  verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
  te verlangen.
 • Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
  treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per
  e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.deonlinekindercoach.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die De Online Kindercoach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72485922 , (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Overeenkomst).

1. Doeleinden van verwerking

 • Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in
  opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking
  zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder
  andere gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd – en die doeleinden
  die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 • De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als
  bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie
  deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in de Privacy Verklaring. Verwerker zal de persoonsgegevens niet
  voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
  Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de
  verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn
  genoemd.
 • De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens
  blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

 

2. Verplichtingen Verwerker

 • Ten aanzien van de in de Privacy Verklaring genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor
  de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de
  wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe,
  informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder
  deze Verwerkersovereenkomst.
 • De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,
  gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker,
  waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 • De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid
  1 bedoelde wetgeving.
 • Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan
  Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van
  gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

 

3. Doorgifte van persoonsgegevens

 • Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het
  gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de
  persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen
  buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
 • In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau
  rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en
  het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende
  land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die
  landen worden nageleefd.

 

4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 • De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden
  uitgevoerd binnen een deels geautomatiseerde omgeving.
 • Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
  onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van
  Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van
  Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens,
  waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de
  persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden
  die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door
  derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 • Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot
  de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst
  niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 • Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo
  spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. 5.2.
  Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden
  en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke. 5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

6. Beveiliging

 • Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 • Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden
  doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de
  Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten
  voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
  persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
  onredelijk is.
 • Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter
  beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste
  beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk
  voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

7. Meldplicht

 • Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van
  een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging
  van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige
  gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of
  betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht
  te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij
  hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 • Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich
  daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 • De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.
  Daarnaast behelst de meldplicht: de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder
  vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en,
  bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
  de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of
  een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in
  verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de
  maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

 

8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

 • In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover
  Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie
  aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden
  logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van
  deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de
  informatie aan een derde te verstrekken.

 

10. Audit 

 • Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een third party-mededeling, waarmee kan worden
  aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze
  Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.
 • Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van
  persoonsgegevens.
 • Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante
  informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig
  mogelijk ter beschikking stellen.
 • De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker
  worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals
  Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
 • De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

 

11. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming  van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze
  Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende
  gebeurtenis.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de
  Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
   en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt
  ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 • De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door
  Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies,
  verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en
  voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of
  haar bedrijfsleiding.
 • Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid
  van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
  slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke
  stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
  Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar
  verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke
  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt
  gesteld adequaat te reageren.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen
  Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van
  twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

12. Duur en beëindiging

 • Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van
  de samenwerking.
 • Zodra de Verwerkersovereenkomst om welke reden, en op welke wijze dan ook, is
  beëindigd, vernietigt de Verwerker de van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen
  persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal
  drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan
  Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het
  einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

 

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door
  Nederlands recht.
 • Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de
  Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het
  arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
  Scharnegoutum, juni 2021

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?